Rohkeasti

Tutkimus- ja kehitystoiminta 2023

Johtavana kiinteistö- ja rakentamisalan kouluttajana Kiinko tukee monin tavoin alan kehittämistä. Tavoitteemme mukaisesti kehitämme aktiivisesti sekä omaa toimintaamme että uusia, innovatiivisia työelämäpalveluja.

Kehitystoimintamme on käytännönläheistä ja tähtää aina tulosten hyödynnettävyyteen työpaikoilla. Uusia koulutusratkaisuja kehittäessämme teemme yhteistyötä niin työelämän kuin kotimaisten ja kansainvälisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojenkin kanssa.  

Vuonna 2023 kehitystoiminnassa painottuivat järjestelmäkehityksen sekä monimuotototeutuksia ja koulutusten vaikuttavuutta tukevan infrastruktuurin lisäksi vastuullisuus, digikyvykkyys sekä tietojohtamisen kehittäminen. 
 
Kiinko osallistui vuoden aikana yhteensä viiden eri verkostohankkeen toimintaan omalla kehitystyöllään.

Kehityshankkeitamme vuoden 2023 aikana ovat olleet:

  • KiinkoAkatemia – verkkokoulutukset 
  • KiinkoMoodle – uusi digitaalinen oppimisympäristö 
  • Toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen 
  • Asiakas- ja opiskelijaymmärrys ja kouluttajayhteistyö 
  • Laadun kehittäminen 
  • Verkostohankkeet: VASKI – Vastuullinen ammatillinen koulutus, Digiosaaja.fi, tietojohtamisen kehittäminen, Strapetsi ja Digikyvykkyys

Vuoden 2023 strategiarahoituksella käynnistyneiden Strapetsi- ja Digikyvykkyys -hankkeiden toiminta painottuu vuoteen 2024.

KiinkoAkatemia kehittyy ja laajenee

KiinkoAkatemian verkkokoulutustarjonta on monipuolistunut ja laajentunut. KiinkoAkatemian tarjonnassa on nyt noin 50 koulutusta. 

KiinkoAkatemia on digitaalinen oppimisympäristö, joka on suunniteltu kehittämään erityisesti kiinteistö- ja rakentamisalaan liittyvää osaamista, taitoja ja tietoja vaikuttavien verkkokoulutussisältöjen avulla. KiinkoAkatemian koulutukset soveltuvat hyvin esimerkiksi uusien työntekijöiden ja uuteen osaamisalueeseen perehdyttämiseen sekä tietojen päivitykseen. Tarjonnasta voi valita joko yksittäisiä koulutuksia tai vaihtoehtoisesti koko tarjonnan mahdollistavan yrityskohtaisen käyttölisenssin. 

Opiskelu KiinkoAkatemiassa tapahtuu itsenäisesti ja omaan ajankäyttöön sopivalla tahdilla. Koulutukset sisältävät videoita, tekstimuotoista sisältöä, testejä ja tehtäviä sekä lisätietolinkkejä. KiinkoAkatemian koulutuksia hyödynnetään myös osana koulutusohjelmaopintoja. 

Sitaattimerkki

KiinkoAkatemian tarjonta kasvaa jatkuvasti.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys vuonna 2023

Vastuullisuus ja kestävä kehitys Kiinkossa jakautuu pääasiassa kolmeen eri teemaan: Green Officeen, VASKI-hankkeeseen ja Kiinkon #BuildingLife-tiekarttaan. Green Office on jatkuvaa ja mitattavaa toimintaa, joka on meidän kivijalkamme kohti ympäristöystävällisempää Kiinkoa. VASKI-hanke tarjoaa vertaistukea ja materiaaleja ammatillisen opetuksen muuttamisessa kohti vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. #BuildingLife-tiekarttamme piirtää esiin jo tekemämme työn ja antaa askelmerkit tulevaisuuden toimiin, jotta olisimme hiilineutraali vuonna 2035.

Näiden ohella toteutamme ympäristöystävällisiä toimia ruohonjuuritasolta toimistomme arjesta, aina suurempiin koulutuskokonaisuuksiin, jotta asiakkaamme saavat mahdollisimman ajantasaista tietoa KiRa-alan sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen risteämiskohdista.

Green Office arjessa

Kiinkon strategiaan kuuluu kiinteästi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistäminen. Green Officeen liittyminen oli ensimmäisiä konkreettisia tekojamme matkalla hiilineutraaliutta kohti. Tämä näkyy sekä toimistomme arjessa että koulutustoiminnassamme. Teemme tätä työtä myös muilla saroilla, esimerkiksi VASKI-hankkeeseen osallistumalla. 

Jatkamme sisäisten toimintojemme rakentamista kohti hiilineutraaliutta vuosittaisilla tavoitteilla, joita työstämme sekä sisäisesti että Green Officen kanssa. Seuraamme tarkalla silmällä Green Officen tarjoamaa tietoa, joka osaltaan ohjaa meidän työtämme kohti hiilineutraaliutta.   

Asemamme kiinteistö- ja rakentamisalan huippukouluttajana mahdollistaa myös vihreän kädenjälkemme kasvattamisen. Suhtaudumme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden haasteiden ratkaisemiseen KiRa-alalla kunnianhimoisesti. Se näkyy rohkeutena uusimpaan tutkimustietoon vahvasti nojaavissa kouluttaja- ja koulutussisältövalinnoissamme. 

Rakennuksia
Green Office logo

VASKI ja kädenjälki koulutuksessa

Kiinko on valtakunnallisessa VASKI-verkostohankkeessa osatoteuttajana. Hanke on ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma, jossa on mukana 61 oppilaitosta. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Sataedu ja se päättyy vuoden 2024 alussa. 

Kiinko on mukana kaikille hankkeeseen osallistuville yhteisissä työpaketeissa, jotka ovat ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan luominen ja vastuullisuusviestintä. Kestävyystiekartta tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Lisäksi olemme mukana työpaketeissa 4 (Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt) ja 8 (Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön). Olemme päässeet hienosti omiin tavoitteisiimme työpakettien osalta. 

Hankkeen rikkain anti on ollut ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan materiaalien käyttö Kiinkon arjessa. Nämä materiaalit luovat tukirangan, johon tukeutuen voimme luoda entistä ympäristöystävällisempää koulutusta sekä sisältöjen että järjestelyjen osalta.

Kiinko mukana kannattamassa FIGBC:n #BuildingLife-hanketta

Tavoitteena hiilineutraali Kiinko vuonna 2035! #BuildingLife-hanke ohjaa kannattajiaan laatimaan tiekartan kohti hiilineutraaliutta. Dokumentti luo viitekehyksen sekä vertailuarvon siihen mitä tulemme tekemään tulevina vuosina kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osalta. 

Laatimamme tiekartta ohjaa ja muistuttaa meitä jatkuvasta tarvittavasta työstä toimintojemme kehittämisessä kohti hiilineutraaliutta. Konkreettisesti se näkyy vuosittaisissa tavoitteissa, joita työstämme sekä sisäisesti että yhteistyökumppaneiden kanssa.

Koulutusten kehittäminen

Olemme vuoden 2023 aikana panostaneet kattavasti koulutusten toiminnalliseen ja laadulliseen kehittämiseen. Koulutusten toteutukset ovat olleet monimuotoisia ja Kiinkon asiantuntijat ovat miettineet jokaisen koulutuksen osalta, kuinka olemme saaneet tarjottua parhaimman oppimiskokonaisuuden vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin.

Tässä työssä olemme vuoden 2023 aikana jatkaneet vuorovaikutteista kehittämistä kouluttajiemme kanssa. Kouluttajamme ovatkin ensiarvoisen tärkeässä roolissa, kun Kiinkon toimintaa kehitetään eteenpäin kokonaisvaltaisesti. Yhdessä olemme löytäneet monia eri kehittämiskohteita niin tekniseltä kuin pedagogiselta puoleltakin, joten kehityksen tuloksista päästään varmasti nauttimaan tulevaisuudessakin.

Kaikki nämä edellä mainitut kehitystoimet vaativat kuitenkin myös opiskelijoiden panoksen. Koulutusryhmissä tapahtuva verkostoituminen ja yhteinen oppiminen mahdollistavat kokonaisvaltaisimman oppimiskokemuksen. Siksi me haluammekin luoda koulutuksistamme mahdollisimman monimuotoisia ja miettiä kulloisenkin koulutusmuodon osalle parhaat ja toimivimmat käytännöt ja toimintamallit unohtamatta digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Tutustu myös