Rohkeasti

Henkilöstön kuulumisia vuonna 2023: Ytimessä osaamisen arvostaminen

Koulutusorganisaationa arvostamme ja panostamme osaamisen kehittämiseen. Henkilöstöstämme yli 83 %:lla on korkeakoulututkinto. Osaamisen kehittymistä tapahtuu suoritettujen koulutusten ja tutkintojen lisäksi työssä oppimalla, kehitysprojekteissa, sekä yhteisöllisin menetelmin kuten työpajoissa ja eri työryhmissä. Kannustamme yksilöitä opintoihin, joita voi suorittaa useimmiten työn ohessa tai opintovapaalla.

Vuosittain tarjoamme harjoittelupaikkoja AMK-opiskelijoille, jotka suorittavat meillä opintoihin liittyvää työharjoittelua. Harjoittelijat pääsevät harjoittelun aikana tutustumaan alaan, saavat monipuolista työkokemusta erinäisistä tehtävistä sekä voivat tehdä opinnäytetyönsä Kiinkolle harjoittelun ohessa. Harjoittelijan tehtävät voivat painottua esim. koulutusten koordinointiin, markkinointiviestintään tai taloushallintoon.  

Lisäksi tarjoamme kesätyötä nuorille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta työelämästä. Kiinkossa nuoret pääsevät tutustumaan työhön henkilöstömme tuella ja opastuksella turvallisessa ympäristössä.

Sitaattimerkki

Nuorilta olemme saaneet palautetta rennosta ja avuliaasta työilmapiiristä, jossa on helppo kysyä apua.

Toukokuussa 2023 toteutetussa henkilöstötutkimuksessa työilmapiiriä piti erittäin tai melko hyvänä 89 % kiinkolaisista ja 97 % oli erittäin tai melko tyytyväinen Kiinkoon työpaikkana. Henkilöstön hyvinvointiin panostamista pidämme tärkeänä ja tutkimuksen tulosten mukaan onnistumme siinä keskivertoa paremmin eli hyvin arvosanoin.

Sitaattimerkki

Jo useana vuonna peräkkäin kiinkolaiset ovat pitäneet parhaina asioina Kiinkossa työkavereitaan, joustavaa työkulttuuria ja työn monipuolisuutta.

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toimintakausi aloitettiin koko työyhteisön yhteisellä Pikkupakkaset-henkilöstöpäivällä, joka pidetään vuodesta riippuen joko pienen tai purevamman pakkasen siivittämänä Helsingissä. Kesän alussa vietimme yhteistä kesäpäivää Kotkan kauniissa merimiljöössä. Elokuussa tyhy-päivä sujui rennosti yhdessä puuhastelun merkeissä Fiskarsin upeissa puitteissa. Pääsimme tutustumaan jalokivien kiehtovaan maailmaan, olutpanimoon ja sitomaan kukkakransseja.  

Yhteisiä tapaamisia on myös työn ulkopuolella. Harrastekerhot käyvät teatterissa, golfaamassa, tekevät käsitöitä ja pitävät lukupiiriä. Me kiinkolaiset arvostamme yhdessä tekemistä niin työssä kuin vapaalla.

Tasa-arvoinen ja joustava työpaikka

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme tukee ja edistää hyvää johtamista ja työhyvinvointia. Me kaikki kiinkolaiset edistämme työssämme tasa-arvoa. Kohtelemme työkavereita reilusti ja palvelemme asiakkaita yhdenvertaisesti. Kiinkolaiset arvioivat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuvan hyvin (arvo 4,2) vuoden 2023 kyselyn mukaan. Tavoitteenamme on oikeudenmukainen, motivoiva ja viihtyisä työyhteisö, jossa osaamista ja tehtyä työtä arvostetaan rekrytoinnista lähtien riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, uskonnosta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta.  

Kiinkossa pyritään helpottamaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Henkilöstön on mahdollisuus hyödyntää perhevapaita, opintovapaata, saldovapaita, osittaista vanhuuseläkettä ja palkatonta vapaata niin halutessaan. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa sovitaan tarvittavista joustomahdollisuuksista erilaisten elämäntilanteiden mukaan. 

Työtä teemme hybridinä. Kerran viikossa on suositeltu toimistopäivä, jolloin kohtaamisia toimistolla on useampia.

Kiinkon yhteiset arvot:

Yhdessä
Rohkeasti
Innostaen

Kiinkossa toukokuussa 2023 toteutetun henkilöstötutkimuksen mukaan (vastausprosentti 89 %) vastaajista 97 % on erittäin tai melko tyytyväisiä Kiinkoon työpaikkana. Työilmapiiriä piti erittäin tai melko hyvänä 89 % vastaajista.

Tutustu myös