Rohkeasti

Tutkimus- ja kehitystoiminta 2022

Johtavana kiinteistö- ja rakentamisalan kouluttajana Kiinko tukee monin tavoin alan kehittämistä. Tavoitteemme mukaisesti kehitämme aktiivisesti sekä omaa toimintaamme että uusia, innovatiivisia työelämäpalveluja.

Kehitystoimintamme on käytännönläheistä ja tähtää aina tulosten hyödynnettävyyteen työpaikoilla. Uusia koulutusratkaisuja kehittäessämme teemme yhteistyötä niin työelämän kuin kotimaisten ja kansainvälisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojenkin kanssa. 

Vuonna 2022 kehitystoiminnassa painottuivat järjestelmäkehityksen sekä monimuotototeutuksia ja koulutusten vaikuttavuutta tukevan infrastruktuurin lisäksi vastuullisuus, digiosaaminen sekä tietojohtamisen kehittäminen.

Koulutustoiminnan kehityksestä ja vaikuttavuudesta

Vuonna 2022 toteutettiin tutkimus opiskelijoiden parissa parhaista tavoista oppia. Tätä tietoa hyödynnettiin ja jalostettiin kohti toteutuksia mm. Kiinkon kehittämispäivissä. Koulutustoiminnan monimuotoistamista edistettiin lanseeraamalla verkkoaineistojen kauppapaikka sekä kehittämällä verkkoaineistojen tuotantoprosessia. Uutena toimintatapana aloitettiin AnnaK:n Studiokeskustelut – yhteiset keskusteluhetket KiRa-alan tulevaisuutta luotaavien asiantuntijoiden kanssa. Tulevaisuuspainoitteisten keskustelujen kautta Kiinko toteuttaa taas uudella tulokulmalla tehtäväänsä toimia koko alan osaamisen parhaaksi.

Sitaattimerkki

Studio AnnaK tukee monimuotoisen vuorovaikutuksen kehittämistä ja ekosysteemien toimintaa. Koulutusala kehittyy vauhdilla myös uusien vuorovaikutustapojen osalta. Virtuaalinen osallistuminen sekä visuaalisuuden että äänen osalta löytää varmasti vielä paljon uusia suuntia. Saapa nähdä millaisina avatarina joku päivä kohtaamme.

Jaana Lehto, kehitysjohtaja, rehtori

Jaana Lehto

Kouluttajien ammattitaitoa kehitettiin tänä vuonna mm. vertaisoppimista hyödyntäen. Kouluttajat jakoivat parhaita käytäntöjään Kiinkon kouluttaja-aamussa. Oman henkilöstön osaamiseen panostettiin sekä lukuisten uusia käyttöönottoprojekteja tukevien yhteisten kehittämishetkien että yksilöllisten sparraustuokioiden avulla. Uutena toimintatapana otettiin käyttöön vertaisvinkkaus, lyhyet avoimet Teams-tapaamiset ajankohtaisten ratkaisujen äärellä.

Kehityshankkeitamme vuoden 2022 aikana ovat olleet:

  • KiinkoAkatemia – verkkoaineistojen kauppapaikka
  • KiinkoMoodle – uusi digitaalinen oppimisympäristö
  • Toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen 
  • Asiakas- ja opiskelijaymmärrys 
  • Verkostohankkeet: YE2 – Yhdessä enemmän -laadunhallintahanke, Yhdessä paremmin Etelä2 ja OSUU! – Osaamista positiiviseen uudistumiseen, VASKI – Vastuullinen ammatillinen koulutus, Digiosaaja sekä Tiedolla johtaminen

Verkostohankkeiden määrä oli huipussaan – osallistuimme omalla kehitystyöllämme kuuteen verkostohankkeeseen! Vuotta leimasi myös hankkeiden vaihtuminen uusiin. YE2-, Yhdessä paremmin- ja OSUU-hankkeet loppuivat kesän korvilla. VASKI-hanke aloitettiin vuoden alussa ja kaksi muuta uutta – Digiosaaja sekä Tiedolla johtaminen – syyslukukaudella. Nämä kaikki liittyvät erinomaisesti Kiinkon näkemykseen siitä, mitä taitoja koulutusalalla tänään ja tulevaisuudessa tarvitaan. Niin koulutustuotannon kuin koulutusten sisältöjenkin suhteen. Digitaalisuus, vihreä siirtymä ja tietojohtamisen haasteet ovat myös osaamiseen liittyvien ennakointitutkimusten ykkösaiheita yhdessä muiden tulevaisuuden taitojen kanssa.

Brändin kehittäminen

Tärkeänä osana vuonna 2021 käynnistynyttä brändityötä päivitimme Kiinkon visuaalista ilmettä. Otimme elokuusta 2022 alkaen käyttöön markkinointi- ja viestintämateriaalien uuden, yhtenäisen graafisen ilmeen, jolla jäämme kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisten mieleen pysyen tunnistettavina ja kiinnostavina. 

Kiinkon visuaalisessa ilmeessä näkyvät iso ja vahva typografia, tunnistettavat värit ja ilmava yleisilme. Räätälöidyissä brändikuvissa tyyli on kirkas ja ilmava ja niiden näkökulmat ovat eläviä ja mielenkiintoisia. Kuvien keskiössä on ihminen, kuten arvoissamme ja toiminnassamme.

Sitaattimerkki

Brändipersoonamme on kuunteleva ja kuuleva: Kiinko sitoutuu asiakkaittensa tavoitteisiin ja toimii luotettavana ja asiantuntevana kumppanina. Kiinko avartaa ajattelua, rakastaa hyviä keskusteluja ja kannustaa pohtimaan asioita uusista kulmista. Kiinko on edelläkävijä, joka tukee kiinteistöalan menestymistä henkilökohtaisella, kuuntelevalla otteella.

Monipuolisten koulutusten ja tapahtumien kautta autamme asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa, verkostoitumaan, haastamaan itseään ja oppimaan uutta. Visiomme on olla asiakkaiden ykkösvalinta vaikuttavan osaamisen kehittämisessä. Sen mahdollistajina ovat syvä asiakasymmärrys ja verkostoituminen, parhaat ja sitoutuneimmat asiantuntijakouluttajat ja verkostot, kattavin koulutustarjonta ja vaikuttava kumppanuus.

KiinkoAkatemia

Aivan uutta digitaalisuutta Kiinkossa edustaa KiinkoAkatemia, joka lanseerattiin syksyllä 2022. 

KiinkoAkatemia on innostava ja helppokäyttöinen digitaalinen verkkokoulutusalusta, jonka tarjonta kehittää kiinteistö- ja rakentamisalan henkilöstön osaamista. KiinkoAkatemian koulutuksien avulla perehdytään, kerrataan ja opitaan uutta. Opiskelu KiinkoAkatemiassa tapahtuu itsenäisesti ja omaan ajankäyttöön sopivalla tahdilla. Koulutukset sisältävät videoita, tekstimuotoista sisältöä, testejä ja tehtäviä sekä lisätietolinkkejä.  KiinkoAkatemian koulutuksia hyödynnetään myös osana koulutusohjelmaopintoja.

Sitaattimerkki

KiinkoAkatemian koulutukset auttavat vahvistamaan henkilökohtaista asiantuntijuutta työuran alkutaipaleelta aina huippujohtoon asti.

Tiedolla johtaminen

Meillä Kiinkossa tiedolla johtaminen on tunnistettu menestystekijä. Uskomme, että tiedolla johtamisessa onnistuminen välittyy suoraan positiiviseksi asiakaskokemukseksi.

Keväällä 2022 toteutimme yhteistyössä Creatidon kanssa tiedolla johtamisen kypsyysanalyysin. Kypsyysanalyysin tavoitteena oli saada kokonaiskuva Kiinkon tämän hetken tiedolla johtamisen tilanteesta sekä tunnistaa kehittämiskohteet.

Tiedolla johtamisen tasomme arvioitiin olevan Kehittyvä ja saimme arvosanaksi kolme tähteä täydestä viidestä. Olemme analyysin mukaan tehneet paljon tiedolla johtamisen kehittämiseksi ja tunnistimme tämän asian meille tärkeäksi. Kiinkossa uskomme tiedolla johtamisen voimaan ja olemme valmiita panostamaan sen kehittämiseen.

Sitaattimerkki

On mahtavaa, että löysimme kartoituksen kautta konkreettisia kehittämisen alueita, joihin nyt pureudumme yhdessä koko Kiinkon porukalla! Haluamme jatkaa matkaamme tiedolla johtamisen parhaimpaan viiden tähden luokkaan. Uskon, että kehittämällä tiedolla johtamista voimme tarjota asiakkaillemme entistäkin paremman asiakaskokemuksen sekä parantaa kiinkolaisten mahdollisuuksia onnistua työssään entistäkin paremmin!

Jarno Tuimala, toimitusjohtaja

Jarno Tuimala

Green Office kattaa nyt kaikki Kiinkon toimitilat

Vuoden lopussa saimme laajennettua WWF Green Office -ympäristöjärjestelmän kattamaan kaikki toimitilamme. AnnaK:n studio- ja koulutustilalle myönnettiin Green Office -sertifikaatti 15.11.2022. Malmin toimistomme on ollut Green Office 26.5.2021 lähtien.

AnnaK:n ensimmäisen vuoden ympäristöohjelmassa keskitymme erityisesti kierrätyksen, vastuullisten hankintojen ja kasvisruokapainotteisen ravintolatarjoilujen osalta noudattamaan Green Office -periaatteita.

”Olemme sitoutuneet noudattamaan toimintaperiaatteita, joilla vaikutetaan tilojemme ja toimintamme ympäristökuormitukseen.  

Jatkossakin pienennämme tavoitteellisesti hiilijalanjälkeämme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastuullisempaan suuntaan. 

Vastuullisuus näkyy meillä laaja-alaisesti koulutustoiminnassamme, hankinnoissamme ja toimitiloissamme erityisesti materiaalien kierrätyksessä.”

VASKI – Ammatillisen koulutuksen kestävä kehitys ja vihreä siirtymä

Kiinko on valtakunnallisessa VASKI-verkostohankkeessa osatoteuttajana. Hanke on ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma, jossa on mukana 61 oppilaitosta. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Sataedu ja se päättyy vuoden 2024 alussa. 
Kiinko on mukana kaikille yhteisissä työpaketeissa, jotka ovat ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan luominen ja vastuullisuusviestintä. Kestävyystiekartta tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Lisäksi olemme mukana työpaketeissa 4 (Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt) ja 8 (Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön). 

Työpaketin 4 pointeista on hyvä nostaa panostuksemme verkkoympäristöihin. KiinkoAkatemia ja oppimisympäristö Moodleen siirtyminen tukee sekä oppimista että vihreää siirtymää. Myös oma tavoitteemme tämän paketin osalta on luoda kokonaiskuva Kiinkon koulutuksien välittämästä vastuullisuudesta sekä kestävästä kehityksestä, jonka pohjalta voimme luoda uusia koulutuspolkuja kestävä kehitys -painotuksella.

Tutustu myös