Rohkeasti

Tutkimus- ja kehitystoiminta 2021

Johtavana kiinteistö- ja rakentamisalan kouluttajana Kiinko tukee monin tavoin alan kehittämistä. Tavoitteemme mukaisesti kehitämme aktiivisesti sekä omaa toimintaamme että uusia, innovatiivisia työelämäpalveluja. Lisäksi Kiinteistöalan Koulutussäätiö rahoittaa alan tutkimusta sekä myöntää stipendejä, apurahoja ja määrärahoja.

Kehitystoimintamme on käytännönläheistä ja tähtää aina tulosten hyödynnettävyyteen työpaikoilla. Uusia koulutusratkaisuja kehittäessämme teemme yhteistyötä niin työelämän kuin kotimaisten ja kansainvälisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojenkin kanssa.

Vuonna 2021 kehitystoiminnassa painottuivat järjestelmäkehitys sekä monimuotototeutuksia ja koulutusten vaikuttavuutta tukeva infrastruktuuri, osaaminen ja pedagogiikka. Vuonna 2021 Kiinteistöalan Koulutussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 95 474,00 €.

Koulutustoiminnan kehityksestä ja vaikuttavuudesta

Vuonna 2021 Kiinko panosti etä-, hybridi- ja verkko-opetuksen mahdollisuuksiin ja laatuun. Opiskelijakokemus haluttiin pitää muuttuneissakin olosuhteissa korkeatasoisena. Vuoden aikana tuotettiin laadukkaita verkko-opetusmateriaaleja, kehitettiin järjestelmiä ja opiskelutilojen tekniikkaa. Hybridikoulutustarpeeseen vastattiin investoimalla sekä uuteen AnnaK-tilaan ja päivittämällä Malmin luokkatilojen tekniikkaa. Erityisesti äänentoiston laatuun panostettiin, jotta kyettäisiin luomaan mutkaton läsnäolon kokemus, niin hybridikoulutuksissa kuin avajaisissa lanseeratuissa keskusteluohjelmissa. Uusi, vuonna 2022 käyttöönotettava toiminnanohjausjärjestelmä tulee mahdollistamaan entistäkin monimuotoisemman ja sisällöltään yksilöllisemmän opiskelun.

Sitaattimerkki

Pandemian myötä meidän oli pakko lähteä ripeästi etäopetuksien polulle, mutta onneksi valmiudet verkko-opiskeluun löytyivät saman tien myös opiskelijoilta. Etätyöskentely oli heillekin arkipäivää, joten verkkoon siirtyminen sujui jouhevasti.

Jaana Lehto, rehtori

Jaana Lehto

Kouluttajien ammattitaitoa ja työvälineitä kehitettiin kouluttaja-aamujen kautta: niissä opeteltiin uusia tapoja toteuttaa hybridikoulutuksia, kehitettiin työkaluja ja osallistamisen keinoja. Kiinko myös tuotti ja päivitti verkkoaineistoja koulutuksiin, joilla varmistettiin koulutustoiminnan vaikuttavuus.

Sitaattimerkki

Vuotta 2021 leimasi kehitystyö: kehitimme uusia tapoja tuottaa vaikuttavaa koulutusta. Olemme uudistaneet pedagogiikkaamme paljon, mutta vieläkin olemme menossa eteenpäin, kohti vielä yksilöllisempiä ja räätälöidympiä kokonaisuuksia.

Jaana Lehto, rehtori

Kehityshankkeitamme vuoden 2021 aikana ovat olleet:

 • Tietojärjestelmän uusiminen
 • Oppimisympäristöjen pilotointi
 • Asiakas- ja opiskelijaymmärrys
 • Kouluttajayhteistyö
 • Pedagoginen strategia
 • Laadunkehittäminen
 • Työpaikkaohjaajan verkkokurssi
 • Tutkimustoiminnan rahoitus
 • Kiinteistönvälittäjien ammattilaiset -kyselytutkimus
 • VASKI – Vastuullinen ammatillinen koulutus
 • Verkostohankkeet: YE2 – Yhdessä enemmän laadunhallinta -hanke, Yhdessä paremmin Etelä2 ja OSUU! – Osaamista positiiviseen uudistumiseen

Kiinkon kahdeksan vuoden takainen pedagoginen strategia kirjoitettiin täysin uudestaan vastaamaan tämän päivän ammatillisen aikuiskoulutuksen pedagogisia suuntaviivoja ja toimintatapoja. Koulutusten hybridimallin toteutumistapoja on tehostettu Kiinkossa koko vuoden ajan. Tähän liittyy modulaarisuuden sekä ajallisesti vaihtelevien verkkototeutusten, webinaarien sekä itseopiskelumateriaalien suunnittelu. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi on kehitetty digitaalisten aineistojen alustaa ja opiskeluympäristöä.

Kiinko
Kiinko

Oppilaitosverkostojen kehityshankkeet

Kiinko osallistui vuoden 2021 aikana yhteensä kolmen eri verkostohankkeen toimintaan omalla kehitystyöllä. Hankkeiden tavoitteet nivoutuvat koulutuksen laadunkehittämisen ohella kiinteästi pedagogisen toiminnan ja periaatteiden määrittämiseen ja käytäntöön viemiseen.

Yhdessä enemmän 2 -hanke

Kiinko osallistui Suomen Diakoniaopiston (SDO) koordinoimaan laadun kehittämishankkeeseen, jonka tuotoksena syntyi PDCA-malliin perustuva Kiinkon laatujärjestelmän sisältö, sen visualisointi, sekä ARVO-opiskelijapalautteen päätöskyselyn tulosten kooste. Tuloksia hyödynnetään koulutustuotannossa. Yhdessä enemmän -verkostojen kautta työpaikkaohjaajien ja muiden työelämäkumppaneiden kanssa tehdyllä yhteistyöllä edistettiin työelämässä oppimisen ohjaamista. Hanke jatkuu 2022 puoliväliin saakka.

Yhdessä parasta! -Etelä 2

Varian koordinoiman hankkeen toiminta keskittyi vastavuoroisen arjenyhteistyön parantamiseen,
työelämässä oppimisen palveluprosessin kehittämiseen sekä oppisopimusprosessin ja opiskelijayhteistyön kehittämiseen. Näitä kehitettiin niin sisäisissä työpajoissa kuin yhteistyössä muiden oppilaitosten asiantuntijoiden ja verkostojen kanssa.

YP-hankkeen puitteessa Kiinkossa käynnistettiin lisäksi hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen jakamiseen tähtäävä vertaisvalmennustoiminta. Vertaisvalmentajaryhmän tehtävänä on tukea arjen toimintojen sujuvuutta. Kiinko kutsuttiin esittelemään vertaisvalmennustoimintamme suunnitelmia ja tuloksia yli 20 ammatillisen oppilaitoksen verkostolle. Hanke päättyy vuoden 2022 kesällä.

OSUU! – Osaamista positiiviseen uudistumiseen

SDO:n yhdessä Syklin kanssa koordinoimassa hankkeessa kehitetään koulutuksen palveluprosessien saumatonta ja asiakaslähtöistä johtamista, palveluprosesseja sekä pedagogisen johtamisen toimintamallin soveltamista oppilaitoksen strategian mukaisesti. Hankkeen tuloksena pedagogista keskustelua on lisätty järjestämällä kuusi osallistavaa työpajaa koulutussuunnittelun ja aikuisopiskelijoiden ohjaamisen ajankohtaisten teemojen ympärillä. Koulutusten hybridimallin toteutumistapoja on tehostettu Kiinkossa koko vuoden ajan. Tähän liittyy modulaarisuuden sekä ajallisesti vaihtelevien verkkototeutusten, webinaarien sekä itseopiskelumateriaalien suunnittelu.

 

Brändin kehittäminen

Vuoden aikana tarkastelimme Kiinkon brändiä ja kiteytimme sen brändilupaukseen: Tiedossa kasvua.

Kiinko ymmärtää työelämän alati kehittyvät vaatimukset ja vakuuttavan tietotaidon merkityksen. Avullamme tieto jalostuu toiminnaksi ja taidoksi – tiedossa on kasvua niin asiakkaidemme henkiseen pääomaan, asiantuntemukseen kuin tiedon tuottamiin tuloksiin. 

Brändilupauksemme sisältää viestin määrätietoisen tekemisen positiivisista vaikutuksista. Monimerkityksellisenä se vetoaa niin yksilöihin itseensä kuin yrityksiin ja päättäjiin.

Rakennamme vaikuttavia, viimeisteltyjä koulutuksia asiakastarpeet edellä. Me mahdollistamme kasvun ja menestyksen.

Tiedossa kasvua

AnnaK – studio- ja hybriditila

Halusimme vastata kasvaneeseen etä- ja hybridikoulutustarpeeseen kehittämällä Helsingin Annankadun AnnaK-tilaamme kohtaamaan koulutusten vaatimukset.

AnnaK:n uudistus eteni vuoden 2021 aikana suunnitelmien mukaisesti. Huippumoderni studio-, kokous- ja tapahtumatila valmistui loppuvuodesta, ja toimii nyt kiinteistö- ja rakentamisalan elävänä keskusteluareenana keskellä Helsinkiä. Kiinkon koulutuksia pilotoitiin onnistuneesti syksyn aikana. Opiskelijapalaute oli sekä tilojen että tekniikan toimivuuden osalta erinomaista.

Avajaiset järjestettiin 14.12.2021, jolloin kuultiin KiRa-alan ajankohtaisia puheenvuoroja. Päivän teemoina olivat työympäristöjohtaminen, vastuullisuus sekä tulevaisuuden nousevat tähdet.

AnnaK on olemassa mahdollistaakseen uudenlaiset kohtaamiset. AnnaK haluaa tarjota kokemuksia ja elämyksiä sekä livenä että verkossa.

Sitaattimerkki

Jotta syntyisi uusia innovaatioita ja innostusta.

Kiinko on osa WWF:n Green Office -verkostoa

Vuonna 2020 aloitettu ympäristövastuullisuustyö huipentui 26.5.2021 Kiinkon Malmin toimitilojen auditointiin. Auditoinnin seurauksena yhteisölle myönnettiin WWF Green Office -sertifikaatti. Tarkastuslausunnon mukaan valitut kolme tavoitetta mittareineen on selkeästi kirjattu ympäristöohjelmaan ja niiden edistämisessä on onnistuttu hyvin.

Ympäristövastuulupauksemme:

Olemme sitoutuneet noudattamaan toimintaperiaatteita, joilla vaikutetaan tilojemme ja toimintamme ympäristökuormitukseen. Jatkossakin pienennämme tavoitteellisesti hiilijalanjälkeämme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastuullisempaan suuntaan. Vastuullisuus näkyy meillä laaja-alaisesti koulutustoiminnassamme, hankinnoissamme ja toimitiloissamme erityisesti materiaalien kierrätyksessä.

Ympäristöohjelman 2021 tavoitteet:

Green Office -viestintä: Tehdään työ näkyväksi ja osallistavaksi koko organisaatiolle sekä tiedotetaan sen tuloksista kiinteänä osana ulkoista viestintää.

Hankintojen vastuullisuus: Laaditaan ja jalkautetaan hankintasääntö sekä sitoutetaan koko organisaatio sen noudattamiseen.

Kierrätyksen lisääminen: Lisätään merkittävästi kierrätettävien lajikkeiden ja kierrätysastioiden määrää. Seurataan kierrätys- ja jätemääriä suhteessa toisiinsa.

Sitaattimerkki

Pääsimme hyvin ympäristöohjelman tavoitteisiimme vuoden aikana.

Green Office

Kestävät ja energiatehokkaat ratkaisut ovat olleet osana Kiinkon koulutussisältöjä jo vuosia. Ne ovat nyt löytäneet tiensä alan koulutusten, seminaarien ja muiden tilaisuuksien aiheiksi. Jatkuvasti kehittyvien uusien toimintatapojen ja oivallusten myötä tarjonta Kiinkon koulutussisällöissä laajenee edelleen. Vastuullisuus on mukana tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksissa. Se välittyy osallistujille myös kouluttajien asenteista.

Tutustu myös